From left to right, Bang Tran, Xiaohui Liang, Jim Schwoebel, and Youxiang Zhu

Bang Tran, Xiaohui Liang, Jim Schwoebel, and Youxiang Zhu
Fenway Park (Red Sox)

Bang Tran, Xiaohui Liang, Jim Schwoebel, and Youxiang Zhu
Boston City